logo

 

ODAMIZ GÖREVLERİ

 Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odalarının görevleri şunlardır: 
 
a) Mesleki ahlakı ve tesanüdü korumak, ticaret ve sanayiinin genel menfaatlere uygun surette gelişmesine 
çalışmak, 
b) Ticaret ve sanayii ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, resmi makamlarca 
istenecek bilgileri vermek ve bilhassa ticaret ve sanayi erbabının mesleklerinin icrasında ihtiyacı olabilecek her 
çeşit bilgiyi müracaatları halinde kendilerine vermek veya bunlarının elde edilmesini kolaylaştırmak, 
c) Ticaret ve sanayie ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki, iktisadi, ticari ve sınai 
faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri yapmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve 
mümkün olan vasıtalarla yaymak, 
d) 27 nci maddedeki belgeleri tanzim ve tasdik etmek. 
e) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak, 
f) Mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve bu Bakanlığa bağlı müesseselere verilecek işlerin odalara 
tevdii halinde bunları yapmak, 
g) Meslek faaliyetlerine ait mevzular hakkında bakanlıklara, illere ve belediyelere tekliflerde ve 
dileklerde bulunmak, 
h) Bölgeleri içindeki ticari teamülleri tespit edip, örf ve adet haline getirmek, 
ı) Ticaret ve sanayi erbabınca riayet edilmesi mecburi mesleki karar alabilmek, 
j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde gelişmesine 
çalışmak, 
k) Milli ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, 
limanlarımız arası ve yurt dışı navlun, acenta komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak 
ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, 
istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak. 
1) Deniz ticaretine ait ticari örf, teamül ve uygulamaları tespit etmek, navlun anlaşmaları, konşimento ve 
benzeri evraka ait tip formları hazırlamak, 
m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkânları, 
çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan aynı bilgileri sağlamak, 
n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara asli üye olmak ve delege bulundurmak, 
o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak, 
p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tasdikine 
sunmak, 
r) Odalar, bunlardan başka yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde aşağıdaki görevleri de yapabilir: 
(1) Ticaret mallarının vasıf ve keyfiyetinin tayinine yarayıcı laboratuvarlar kurabilir veya bunlara iştirak 
edebilir, 
:

SİTE ALTI LOGOLAR